Căn cứ Công văn số 2221/SGDĐT-TTr ngày 21/9/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra năm học 2022-2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2022-2023